SimplyShanel
Just A Girl With Big Dreams, A Big Personality, And Lots of love for many things. <3

Stefan and Elena Proposal Scene (5x18)

cryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy